Regulamin

Regulamin Parkingu Warszawa-Okęcie SKY PARK

REGULAMIN USŁUG
świadczonych przez firmę
MTN Cyryl Złotogórski
ul. Wolska 4, 05-090 Raszyn

OBOWIĄZUJE OD 25.10.2012 r DO ODWOŁANIA

PARKING SKY PARK

 1. Każdy klient wjeżdżając na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego „Regulaminu Parkingu” i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze obsługi parkingu.
 3. Firma MTN Cyryl Złotogórski, właściciel strzeżonego Parkingu Obok Lotniska: ul. I. Gałczyńskiego 16 w Raszynie (zwany w dalszej części Właścicielem), zawiera umowę przechowywania pojazdu mechanicznego z klientem (zwanym w dalszej części Użytkownikiem) na zasadach określonych niniejszymi warunkami i przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. Zawarcie umowy przechowania przez Użytkownika pojazdu z Właścicielem parkingu następuje z chwilą wykupienia miejsca na terenie parkingu. Dowodem jest wypełniona karta parkingowa.
 5. Zawarcie umowy jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika wszystkich warunków umowy przechowania (o treści określonej w obowiązującym Kodeksie Cywilnym) oraz zobowiązania się do przestrzegania regulaminu usług.
 6. Parking czynny jest całą dobę każdego dnia.
 7. < !--li>Parking jest płatny, strzeżony i ubezpieczony w PZU – zobacz dokument.
 8. Należność opłat parkingowych określa cennik ustalony przez Właściciela, który stanowi załącznik niniejszego „Regulaminu”. Cennik dostępny jest na: www.parking-obok-lotniska.pl i www.parking-skypark.pl oraz w biurze parkingu. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Właściciel parkingu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenniku dwa razy do roku, w sezonie jesienno-zimowym i wiosenno-letnim.
 10. Opłaty za parkowanie pobierane są z góry: przed wydaniem karty parkingowej, a w systemie abonamentowym: za dany miesiąc z góry, do 5-go dnia miesiąca, według cennika.
 11. Opłata za parkowanie naliczana jest za każdy dzień pobytu.
 12. Wykupując miejsce na terenie parkingu, Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zgłoszenia obsłudze parkingu o wszelkiego rodzaju pozostawionych rzeczach w pojeździe w celu udokumentowania na odwrocie karty parkingowej, oraz o istniejących już, ewentualnych uszkodzeniach zewnętrznych pojazdu (które na wyraźne żądanie obsługi parkingu, zostaną odnotowanie i sfotografowane). Niedopełnienie powyższego obowiązku zwalnia Właściciela parkingu z odpowiedzialności za pojazd Użytkownika.
 13. Po opłaceniu należności za parkowanie, Użytkownik otrzymuje oryginał karty parkingowej zawierające Imię i Nazwisko Użytkownika, datę wjazdu i wyjazdu, nr rejestracyjny samochodu oraz nr tel. do biura obsługi parkingu.
 14. Odbiór pojazdu następuje po okazaniu oryginału karty parkingowej. W przypadku zagubienia lub utraty karty, pojazd może być wydany Użytkownikowi tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego i rejestracyjnego samochodu stwierdzającego tożsamość Użytkownika i wypełnieniu oświadczenia o odbiorze samochodu.
  Wydanie osobie trzeciej, nie będącej Użytkownikiem, może nastąpić tylko i wyłącznie:
  • po uprzednim zwrocie oryginału karty parkingowej,
  • okazaniu dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość osoby trzeciej,
  • dowodu rejestracyjnego odbieranego pojazdu,
  • złożeniu pisemnego pokwitowania potwierdzającego odbiór pojazdu,
  • okazaniu ważnego pełnomocnictwa wystawionego przez Użytkownika
  Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje bezwarunkową odmową wydania pojazdu osobie trzeciej i natychmiastowym wezwaniem policji.
 15. Użytkownik pozostawia pojazd wyłącznie w sposób i w miejscu wskazanym przez obsługę parkingu.
 16. W czasie wykonywania na parkingu manewrów parkowania Użytkownik pojazdu musi uważać na pojazdy sąsiednie i ustawić samochód w miejscu wskazanym przez obsługę parkingu. Niedochowanie należytej ostrożności obciąży Użytkownika odpowiedzialnością za poczynione szkody.
 17. Stwierdzając szkodę podczas wykonywania manewrów parkowania, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę parkingu, wypełniając odpowiednie dokumenty zgłoszenia szkody i pozostawiając pojazd do czasu oględzin przez Właściciela lub uprawnione służby. Niedopełnienie tych warunków jest równoznaczne z przyznaniem się do winy i wyłącza odpowiedzialność Właściciela parkingu.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku nie zastosowania się Użytkownika do postanowień zawartych w pkt. 12, 15, 16, 17.
 19. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w samochodzie nie zgłoszone obsłudze parkingu.
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas parkowania i wykonywania manewrów na placu parkingowym przez Użytkownika.
 21. Parking nie uwzględnia reklamacji, po opuszczeniu przez Klienta placu parkingowego. Parking zastrzega sobie prawo do przeparkowania pozostawionego przez klienta pojazdu.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2012 r. do odwołania.


© 2010-2012 Copyright by Parking Lotnisko Warszawa, Okęcie - Parking SKY PARK, ul. I.Gałczyńskiego 16, 05-090 Raszyn
Created by Improve.pl